De Bruiloft telefoon €75, – Audiogastenboek- trouwtelefoon

Persoonsgegevens

Om uw overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens nodig

Naam en adresgegevens
Uw naam wordt opgeslagen omdat we u liever niet aanspreken met het klantnummer. Uw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen voor een kop koffie (mocht u ons een keer uitnodigen). Uiteraard gebruiken we het adres ook om de Bruiloft Telefoon naar u te kunnen versturen.

Bedrijfsgegevens
Privé en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om uw (bedrijfs)naam en vestigingsadres in te vullen wanneer uw onze producten als bedrijf afneemt.

E-mailadres
We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u belangrijke berichten over de bestelling toe te sturen. Uw e-mailadres kunnen we ook in de toekomst gaan gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij Brandtstudio. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer
Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met uw op te nemen in een noodgeval betrekking tot uw boeking. We zullen echter altijd eerst contact opnemen via de mail.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens – zoals uw PayPal- en creditcardgegevens, uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van de betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen. Bij een bestelling maken we zowel een uniek offertenummer als factuurnummer aan die gekoppeld worden aan uw account.

Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmedia-berichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om uw verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:
– het verlenen van toegang tot onze website en diensten, zodat u bijvoorbeeld kan inloggen in uw controlepaneel
– het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten u recht heeft
– het opnemen van contact, bijvoorbeeld om u te helpen bij een probleem waar u tegenaan loopt
– het behandelen van uw klacht, voor een lange en gelukkige klantrelatie
– het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als voordoet

Na het verkrijgen van uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor:
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we bijvoorbeeld weten welke pagina’s beter ingericht moeten worden;
– het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, zodat we bijvoorbeeld weten welke nieuwe functionaliteiten u graag in onze diensten terugziet;
– het afstemmen van onze content op uw interesses, zodat u bijvoorbeeld geen advertenties op Google of Facebook * te zien krijgt die geen toegevoegde waarde hebben;

* Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van uw gegevens en uw communicatie met ons.

Algemene Voorwaarden Verhuur Bruiloft Telefoon

Artikel 1. Definities

 • Verhuurder: Bruilofttelefoon.nl, gevestigd te Fluttert 5, 7496 BK Hengevelde,
  Nederland, KvK 65547292, BTW NL001562471B21.
 • Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die van Verhuurder een
  Audiogastenboek (hierna: ‘de Telefoon’) huurt.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot huur van de Telefoon tussen
  Verhuurder en Huurder.
 • Huurperiode: De periode waarvoor de Telefoon door Huurder gehuurd is,
  zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
  Overeenkomsten en op alle handelingen ter uitvoering van die
  Overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
  schriftelijk overeengekomen tussen Verhuurder en Huurder.
 • Algemene voorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing

Artikel 3. Huurprijs en Betaling

 • De huurprijs voor de Telefoon is zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 • De huurprijs is inclusief BTW.
 • Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 14 dagen na
  factuurdatum.
 • Bij niet-tijdige betaling is Huurder in verzuim en is Verhuurder gerechtigd
  wettelijke rente te vorderen over de openstaande factuur.

Artikel 4. Levering en Retour

 • De Telefoon wordt in de week voor het evenement opgestuurd naar Huurder.
 • Huurder is verplicht de Telefoon op de eerste werkdag na het evenement
  terug te sturen naar Verhuurder.
 • Bij te late terugzending van de Telefoon is Huurder aan Verhuurder een
  vergoeding verschuldigd van € 75,- per dag.

Artikel 5. Gebruik en Schade

 • Huurder is verplicht de Telefoon zorgvuldig te gebruiken en te bestemmen
  voor het beoogde doel.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de Telefoon die is ontstaan
  tijdens de Huurperiode.
 • Bij schade aan de Telefoon is Huurder aan Verhuurder de volledige kosten
  van herstel of vervanging verschuldigd.

Artikel 6. Opschorting en Ontbinding

 • Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of de nakoming van
  de Overeenkomst op te schorten indien Huurder in verzuim is met de betaling
  van de huurprijs of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn
  verplichtingen uit de Overeenkomst.
 • Ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Huurder
  voor de reeds verstreken Huurperiode onverlet.

Artikel 7. Geschillen

 • Alle geschillen die tussen Verhuurder en Huurder mochten ontstaan naar
  aanleiding van de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde
  rechter te Hengelo.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
  is, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.